Artykuły

Badur J., Cieślikiewicz W., 2018, „Spatial variability of long term trends of significant wave height over the Gulf of Gdańsk using System Identification techniques”, Oceanological and Hydrobiological Studies, (in press).

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Gic-Grusza G., Jędrasik J., 2017, „Extreme bottom velocities induced by wind wave and currents in the Gulf of Gdańsk”, Ocean Dynamics, 67(11), 1461–1480, doi:10.1007/s10236-017-1098-4.

Jose J., Podrażka O., Gudmestad O. T., Cieślikiewicz W., 2017, „ Detailed study on breaking wave interactions with a jacket structure based on experi-mental investigations”, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 140(2): 021301-021301-14, ASME, doi:10.1115/1.4037829.

Jose J., Podrażka O., Gudmestad O. T., Cieślikiewicz W., 2017, „Characteristics of the wave slamming forces on jacket structures under plunging breaking waves based on experimental data”, Proceedings of the ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering OMAE2017, paper No. 61789, Volume 7B: pp. V07BT06A036, Trondheim, Norway, doi:10.1115/OMAE2017-61789.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Gic-Grusza G., 2016, “Port of Gdańsk and Port of Gdynia’s exposure to threats resulting from storm extremes,” Jour. Polish Safety Reliability Assoc., 7(1), 29–36, <http://jpsra.am.gdynia.pl/upload/SSARS2016PDF/Vol1/SSARS2016-CieslikiewiczDudkowskaGicGrusza.pdf>.

Jose J., Podrażka O., Obhrai C., Gudmestad O. T., Cieślikiewicz W., 2016, “Methods for Analysing Wave Slamming Loads on Truss Structures Used in Offshore Wind Applications Based on Experimental Data,” International Journal of Offshore and Polar Engineering (IJOPE), 26(2), 100–108. DOI: 10.17736/ijope.2016.mkr05.

Cieślikiewicz W., Podrażka O., Gudmestad O.T., 2015, “Breaking wave loads on truss support structures for offshore wind turbines,” Maritime Tech-nology and Engineering, Proc. MARTECH 2014—2nd International Conference on Maritime Technology and Engineering. Lisbon, Portugal, Vol. 2: 1205–1211.

Kołodko J., Gic-Grusza G., 2015, „A note on the vertical distribution of momentum transport in water waves”, Oceanological and Hydrobiological Studies, 44 (4), 563-568. DOI: 10.1515/ohs-2015-0053 <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ohs.2015.44.issue-4/ohs-2015-0053/ohs-2015-0053.pdff>.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., 2011, „Dokładność modelowania wybranych parametrów meteorologicznych dla obszarów południowego Bałtyku – analiza porównawcza na tle pomiarów – The accuracy of some meteorolo-gical parameters modeling for the southern Baltic sea area – a comparative study,” [W:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2011, t. 6, s. 59 - 68.

Jakubiak B., Cieślikiewicz W., Herman-Iżycki L., Lech P., Rudnicki W., Treder W. Cele, zadania i wstępne wyniki projektu PROZA – Purposes, tasks and preliminary results of the PROZA project [ W:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2011, t. 6, s. 7 - 20.

Krakowiak M., Analiza porównawcza mierzonych i modelowanych charakterystyk widmowych falowania wiatrowego na Bałtyku, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Oceanografii Fizycznej pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Witolda Cieślikiewicza, Gdynia 2015

Prezentacje

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Janowczyk R., Roščinski V., Roziewski S., Badur J. Wind wave modelling over the Baltic Sea using WAM model and the coupled ocean circulation-wave POM model. ICCE 2014, International Conference on Coastal Engineering 2014, Seoul, Korea, 15-20.06.2014.

Cieślikiewicz W. Możliwości wykorzystania modeli hydrodynamicznych do wyznaczania rozkładów prawdopodobieństwa nachylenia zboczy fal morskich dla celów doskonalenia optycznych modeli morza. Seminarium SatBałtyk, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 20.03.2013.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. 1. Zespolony model falowania wiatrowego i prądów morskich dla Morza Bałtyckiego. 2. Modelowanie falowania wiatrowego Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem zatok: Gdańskiej i Pomorskiej. Seminarium naukowe PROZA, Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 18.01.2013.

Cieślikiewicz W., Badur J., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. Modelowanie numeryczne hydrodynamiki Bałtyku w ramach projektu PROZA. Seminarium „Zagrożenia lasów zależne od stanu atmosfery”, Sękocin Stary, 10.01.2013.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. 1. Tematyka morska w projekcie PROZA. 2. Modelowanie falowania wiatrowego Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem zatok Gdańskiej i Pomorskiej. 3. Zespolony model falowania wiatrowego i prądów morskich dla Morza Bałtyckiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie zjawisk hydrodynamicznych Morza Bałtyckiego – projekt PROZA na tle współczesnych badań”, Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 16.10.2012

Badur J., Cieślikiewicz W. Symulacje wysokości fali znacznej metodami Identyfikacji Systemów. Przestrzenna zmienność charakterystyk długookresowych na obszarze Zatoki Gdańskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie zjawisk hydrodynamicznych Morza Bałtyckiego – projekt PROZA na tle współczesnych badań”, Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 16.10.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. 1. Operacyjne modelowanie falowania wiatrowego oraz prądów morskich na Bałtyku w ramach projektu PROZA. 2. Zespolony model falowania wiatrowego i prądów morskich dla Morza Bałtyckiego. 3. System prognostyczny falowania wiatrowego oparty na modelu WAM. Minikonferencja „Praktyczne zastosowania modelowania zjawisk hydrodynamicznych”, Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 05.10.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. 1. Informacje o projekcie PROZA oraz o stosowanych modelach. 2. System prognostyczny falowania wiatrowego oparty na modelu WAM. 3. Wstępne wyniki i ocena działania zespolonego modelu falowo-prądowego. 4. Analiza statystyczna wyników modelowania na tle pomiarów w naturze. Seminarium SatBałtyk, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 30.05.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. 1. Numerical study of wave and current dynamics in the Baltic Sea. 2. Cross-comparison of wind wave modeling by wave forecasting model WAM and the coupled circulation-wave POM model. 4th International Workshop on Modeling the Ocean, JAMSTEC Yokohama Institute, Yokohama/Japan, 21-24.05.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. Wind wave and circulation modeling In the Baltic Sea within the PROZA Project. BOOS and HIROMB Annual Meeting and scientific workshop, Finnish Meteorolgical Institute, Helsinki, 14-16.05.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. 1. PROZA – state of the art. 2. Accuracy of wind wave modeling over the Baltic Sea against recorded data. 3. Optimal configuration parameters of wind wave forecasting model WAM and sensitivity of model output to resolution applied. Joint CoPaF-PROZA workshop, 5th International workshop „Coastline Changes of the Southern Baltic Sea – Past and Future Projection – CoPaF together with workshop Operational decision-making based on atmospheric conditions – PROZA”, Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 20.03.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. Operacyjne modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku w ramach projektu PROZA. Seminarium, Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 02.03.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. Informacja o projekcie – zakres działalności oraz możliwości praktycznego zastosowania wyników w ramach zadania 4. Spotkanie promocyjne z Urzędem Morskim w Gdyni oraz firmą Sprint. Instytut Oceanografii UG, Gdynia, 02.02.2012.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A., Roščinski V., Roziewski S. Extreme wind events and their influence on coastal Dynamics In the Framework of PROZA project. 4th CoPaF (Coastline Changes of the Southern Baltic Sea – Past and Future Projection) Workshop, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin/Małkocin, 01-04.11.2011.

Cieślikiewicz W., Roziewski S. Implementation of prognostic wave model WAM In IOUG within Project PROZA. Physics of the Climate System, warsztaty, Utrecht, Holandia (Institute for Marine and Atmospheric Research Utrech, Universiteit Utrecht), 15-26.08.2011.

Cieślikiewicz W., Dudkowska A. Dokładność modelowania parametrów meteorologicznych dla obszaru południowego Bałtyku – analiza porównawcza na tle pomiarów. XIX Krajowe Sympozjum Nawadniania Roślin, Tleń, Bory Tucholskie, 29.06-01.07.2011.

Cieślikiewicz W, Dudkowska A., Janowczyk R., Roziewski S. Operational wind wave modeling over the Baltic Sea. International Coastal Symposium, Szczecin, 09-13.05.2011.

Cieślikiewicz W. 2011. Operational wind wave modeling over the Baltic Sea Rusing WAM model. 3rd CoPaF (Coastline Changes of the Southern Baltic Sea – Past and Future Projection) Workshop, Szczecin, 23.03.2011.

Raporty

Dudkowska A. i inni, Princeton Ocean Model (POM) uruchomienie testowe, wrzesień 2010

Janowczyk R. i inni, Zautomatyzowany System Zarządzania Danymi Pogodowymi (ZSZDP), wrzesień 2010

Roziewski S. i inni, WAve Model (WAM) uruchomienie testowe, wrzesień 2010

Roščinski V., Opracowanie oceny przydatności programu Mathematica do przetwarzania przestrzenno-czasowych danych meteorologicznych i oceanograficznych, styczeń 2011

Dudkowska A., Pakiet do graficznej analizy wyników modelowania POM, czerwiec 2011

Roziewski S., Operacyjność tworzenia grafiki, lód morski, generowanie filmów prognostycznych, asymilacja danych, czerwiec 2011

Dudkowska A. i inni, Model WAM - porównanie wyników z innymi działającymi modelami, lipiec 2011

Dudkowska A., Zjawiska generowane przez wiatr na Morzu Bałtyckim - symulacje modelem POM, sierpień 2011

Roščinski V., Coupled Wave Current Model (POM+Waves), sierpień 2011

Dudkowska A., Zastosowanie pakietu SCRIP do przygotowania pól początkowych na potrzeby modelu POM, październik 2011

Roziewski S., Środowisko testowe dla modeli WAM, POM oraz POM with Waves, październik 2011

Roščinski V., Porównanie modeli WAM oraz POM+Waves, październik 2011

Roščinski V., Rzeki w modelu POM+Waves, luty 2012

Roščinski V. i inni, Wstępne wyniki i ocena działania zespolonego modelu falowo-prądowego, maj 2012

Dąbrowska M., Opracowanie oceny przydatności systemu GIS do interpolacji i przygotowania przestrzennych danych wejściowych do modeli hydrodynamicznych Bałtyku, czerwiec 2012

Dąbrowska M., Opracowanie wyników zmienności średniego poziomu morza dla Bałtyku na podstawie danych historycznych, lipiec 2012

Roščinski V., Podłoże teoretyczne modeli prądowych i falowych. Zmiany numeryczne wykonane na prądowo-falowej wersji modelu POM, lipiec 2012

Roščinski V., Dopasowywanie współczynników dyssypacji energii falowania w prądowo-falowej wersji modelu POM do pomiarów doświadczalnych wysokości falowania na Morzu Bałtyckim, sierpień 2012

Dudkowski K., Specyfikacja funkcjonalno-techniczna Serwisu Informacji Morskiej. Opracowanie contentu (treści i materiałów przeznaczonych do zamieszczenia serwisie www), wrzesień 2012

Dąbrowska M., Opracowanie wyników dotyczących średnich poziomów morza na podstawie danych generowanych przez model POM oraz POM+Wave, wrzesień 2012

Roščinski V. i inni, Zespolony model falowania wiatrowego i prądów morskich dla Morza Bałtyckiego, październik 2012

Roščinski V., Zmiany w skryptach zarządzających działaniem systemu automatycznego prognozowania stanu Morza Bałtyckiego, listopad 2012

Dąbrowska M., Opracowanie procedur pozyskiwania obserwowanych poziomów morza i weryfikacja na ich podstawie wyników modeli POM oraz POM+wave, grudzień 2012

Roziewski S., Utworzenie batymetrii Bałtyku i wykonanie implementacji modelu numerycznego falowania wiatrowego WAM oraz wykonanie modułu graficznej prezentacji wyników w siatce 4Nm, styczeń 2013

Roziewski S., Utworzenie batymetrii Bałtyku południowego i wykonanie implementacji modelu numerycznego falowania wiatrowego WAM oraz wykonanie modułu graficznej prezentacji wyników w siatce 2Nm, luty 2013

Roziewski S., Utworzenie batymetrii Zatoki Gdańskiej i wykonanie implementacji modelu numerycznego falowania wiatrowego WAM oraz wykonanie modułu graficznej prezentacji wyników w siatce 1Nm, marzec 2013

Roziewski S., Utworzenie batymetrii Zatoki Pomorskiej i wykonanie implementacji modelu numerycznego falowania wiatrowego WAM oraz wykonanie modułu graficznej prezentacji wyników w siatce 1Nm, kwiecień 2013

Roščinski V., Moduł termodynamiczny w modelu POM+Waves, kwiecień 2013

Podrażka O., Sposób uruchamiania i konfiguracji modelu prądowo-falowego POM+Waves z uwzględnieniem dokonanych modyfikacji, lipiec 2013

Roziewski S., Opracowanie systemu generacji długoterminowych danych oceanograficznych dla Bałtyku przy pomocy numerycznego zespolonego modelu cyrkulacji wielkoskalowej i falowania wiatrowego, z uwzględnieniem dostosowania kodu modelu. Utworzenie bazy danych, maj 2013

Roziewski S., Opracowanie algorytmu oraz oprogramowanie procedur kreślenia siatek południkowo-równoleżnikowych w obróconym układzie współrzędnych sferycznych modelu falowania wiatrowego WAM. Implementacja procedur w systemie automatycznego przetwarzania i modelowania danych, maj 2013

Roziewski S., Wykonanie opracowania dotyczącego analizy metod pozyskiwania i przetwarzania danych satelitarnych SAR w celu weryfikacji wyników modelowania falowania wiatrowego przy pomocy modelu WAM, czerwiec 2013

Roziewski S., Wstępna analiza metod asymilacji danych satelitarnych SAR w modelu falowania wiatrowego WAM — wykonanie opracowania technicznego, lipiec 2013

Podrażka O., Opracowanie analizy porównawczej rozkładów przestrzenno-czasowych oraz szeregów czasowych za pomocą modelu zespolonego dla wybranych stacji pomiarowych, sierpień 2013

Roziewski S., Uruchomienie modelu falowego WAM na zagnieżdżonym obszarze Zatoki Pomorskiej w nowej batymetrii wraz z utworzeniem modułu graficznego w środowisku Ferret, wrzesień 2013

Roziewski S., Wstępna analiza metod asymilacji danych, wrzesień 2013

Roziewski S., Uruchomienie modelu falowego WAM na obszarze Morza Bałtyckiego w nowej batymetrii wraz z utworzeniem modułu graficznego w środowisku Ferret, wrzesień 2013

Roziewski S., Uruchomienie modelu falowego WAM na zagnieżdżonym obszarze Bałtyk u Południowego w nowej batymetrii wraz z utworzeniem modułu graficznego w środowisku Ferret, wrzesień 2013

Roziewski S., Uruchomienie modułu falowego WAM na zagnieżdżonym obszarze Zatoki Gdańskiej w nowej batymetrii wraz z utworzeniem modułu graficznego w środowisku Ferret, wrzesień 2013

Roziewski S., Siatki obliczeniowe modelu falowego WAM w układach współrzędnych, wrzesień 2013

Podrażka O., Sposób uruchamiania i konfiguracji modelu prądowo-falowego POM+Waves z uwzględnieniem dokonania modyfikacji, lipiec 2013